Ordinul nr. 1133/2008 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 06/08/2008.

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA
Procedura de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

1. Informatiile cuprinse in Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale in urma distribuirii sumelor platite in contul unic si in Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale, ale caror modele au fost instituite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, denumite in continuare instiintari, pot fi accesate de catre contribuabili pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

2. Instiintarile prevazute la pct. 1 se emit si se pun la dispozitia contribuabililor numai in situatia in care sumele platite de catre acestia sunt in cuantum mai mic sau mai mare decat obligatiile fiscale datorate.

3. In vederea asigurarii accesului contribuabililor la informatiile cuprinse in instiintarile emise, organul fiscal emitent va afisa, pana in data de 15 a fiecarei luni calendaristice, pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala anuntul in care se mentioneaza ca au fost emise instiintarile pentru contribuabilii nominalizati in lista anexata la acesta.

4. Contribuabilii vor putea consulta instiintarile emise si afisate pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala astfel:

A. Identificarea contribuabililor si asigurarea confidentialitatii informatiilor fiscale se vor face solicitandu-se utilizatorului urmatoarele informatii aferente ultimului ordin de plata:
a) codul de identificare fiscala;
b) numarul documentului de plata;
c) data platii;
d) suma platita.

B. Informatiile afisate sunt cele cuprinse in modelul de instiintare prevazut de normele in vigoare.

C. Momentul la care contribuabilul s-a identificat prin accesarea informatiilor puse la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, captat de aplicatia informatica, este momentul la care se considera comunicate informatiile in cauza catre destinatarul lor.

5. Dupa luarea la cunostinta de catre contribuabil a informatiilor cuprinse in instiintarile emise de organul fiscal competent, acestea pot fi utilizate in vederea corelarii evidentei fiscale cu evidenta contabila, precum si pentru a formula ulterior contestatie, in conformitate cu prevederile legale, dupa caz, prin preluarea textului acestora pe suport hartie.


Tipografix